Химия

БЪЛГАРСКА КАМАРА НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ


Българската камара на химическата промишленост е създадена на 15 юли 1994 година от 40 български химически фирми на доброволна и професионална основа.

Фирмите, членове на БКХП осъществяват своята дейност в следните направления:
•Преработка на нефт и производство на горива и нефтопродукти;
•Производство на химически продукти;
•Производство на изделия от пластмаси и каучук;
•Инженерингова и ремонтна дейност, търговия, услуги и др.

 

Българската камара на химическата промишленост има за цел:


При своята дейност, Камарата на химическата промишленост се управлява, съгласно нейния Устав, от: